Jaarvergadering

Impressie Jaarvergadering Plaatselijk Belang op maandag 14 oktober. Openbaar gedeelte voor alle inwoners van ’t Haantje-Kibbelveen.

Bekende en nieuwe leden waren naar het Dorpshuis gekomen om deel te nemen aan de Jaarvergadering van de Vereniging Plaatselijk Belang ’t Haantje-Kibbelveen. Door de goede opkomst werd het een plezierige vergadering met zinvolle inbreng. Een aantal agendapunten lichten wij in deze editie van Hanengekraai toe.

Enquête bewoners Helaas is slechts een klein aantal enquêtes aangeleverd bij het Plaatselijk Belang. Ondanks dat de enquête anoniem kon worden ingevuld door de bewoners was de animo om deel te nemen laag. Dat is jammer, want daarmee kon het bestuur meer invulling geven aan de wensen van haar leden en de bewoners.  Aan de hand van de inzendingen kon toch een globaal beeld worden gevormd van de wensen en pijnpunten.

Verkeersveiligheid Het bestuur is gevraagd om meer aandacht te geven aan verkeersveiligheid in het dorp en verbeteringen te bespreken met de gemeente Coevorden. Het betreft met name het harde rijden (auto’s, maar ook vracht- en landbouwverkeer). Voorts dient serieus aandacht te worden geschonken aan goed onderhoud en verbetering  veiligheid van de fietspaden. Belangrijk punt is de verlichting fietspad tussen ’t Haantje en Noord-Sleen (schoolgaande kinderen.

Dorpenronde gemeente Coevorden Het college van de gemeente Coevorden ging één keer per jaar naar alle dorpen en wijken in de gemeente. Hier komt mogelijk verandering in. De gemeente heeft dit jaar een bewoners vergadering belegd bij Café Wielens in Noord-Sleen in samenspel met dorpsbewoners ’t Haantje-Kibbelveen. Volgend jaar vindt het plaats in het Dorpshuis in ‘t Haantje. Er is ook een aantal wijzigingen in het stimuleringsfonds ophanden t.a.v. het indienen van subsidieaanvragen. Plannen en uitwerking van de gemeente hieromtrent zijn nog niet verder bekend. Wel blijft -zoals de wethouder aangaf- goede aandacht van de gemeente voor haar dorpen, maar procedurematig in een andere vorm/samenstelling. De subsidie dit jaar is aangevraagd voor nieuwe overkapping van de horecagelegenheid bij het Bosbad Noord-Sleen. Officiële goedkeuring wordt in de tweede helft van november verwacht.

Communicatie Uit de ontvangen enquêtes komt naar voren dat bewoners meer informatie willen krijgen over onderwerpen die het Plaatselijk Belang onder handen heeft. Vraag is om zaken meer te communiceren via het dorpskrantje Hanengekraai (voor mensen die geen computer hebben) of via de website www.thaantjekibbelveen.nl Denk hierbij aan meldingen over bijv. afsluiting van het dorp bij een (wieler)evenement of informatie over overleg met de gemeente Coevorden en/of buurgemeenten m.b.t. punten van belang voor het dorp en de inwoners. Het bestuur vindt het plezierig als er meer inbreng komt van de bewoners over zaken die het  dorp en goede samenleving betreffen. Een opmerking of vraag kan per email worden gestuurd naar de email: plbelang@gmail.com of via het contactformulier op de website. Natuurlijk blijft het mogelijk om gewoon een handgeschreven briefje te stoppen in de groene brievenbus van het Dorpshuis.

90-jarig bestaan Vereniging Plaatselijk Belang Door het laag aantal ontvangen enquêtes bleek er amper belangstelling voor het 90-jarig dorpsfeest in 2020. Gelukkig kwam in de jaarvergadering naar voren dat er wel degelijk animo is om een sfeervolle dag te organiseren op de 3e zaterdag in juni 2020. Graag vernemen wij via email naar plbelang@gmail.com, of via de website of u zitting wil nemen in de feestcommissie of dat u gedurende de dag wil helpen met de organisatie. Natuurlijk is een klein briefje of telefoontje naar Lilianne van Doorne (‘t Haantje 62, tel 857008) ook helemaal prima. Zij houdt de lijst bij van vrijwilligers voor de organisatie van deze feestelijke dag.

Nieuwe bestuursleden Vereniging Plaatselijk Belang Met instemming van de leden, tijdens de jaarvergadering, zijn toegetreden tot het bestuur Mike Zuidland (Kibbelveen 5) algemeen bestuurslid en Lilianne van Doorne (’t Haantje 62) eveneens algemeen bestuurslid. Het nieuwe bestuur is: Ard Remmerde, voorzitter, Martin Krijt, penningmeester, Ina Brands, secretaris en Arnold Kocks, Mike Zuidland en Lilianne van Doorne, algemeen bestuursleden.

Mike zet zich in voor o.a. de technische aspecten in samenspel met Arnold Kocks. Denk aan overleg met gemeente over verkeersveiligheid, bomenkap, onderhoud wegen, enz. Lilianne heeft de website ontwikkeld en verzorgt het beheer. Daarnaast ondersteunt zij het bestuur met betrekking tot communicatie.

Nieuwe leden Vereniging Plaatselijk Belang en Jaarverslag 2018 Het bestuur verwelkomt een tweetal nieuwe bewoners, die aanwezig waren tijdens de jaarvergadering. De financiën van de vereniging zijn in de vergadering besproken en separaat wordt aan de leden van de vereniging nog nader een toelichting gegeven op de jaarcijfers. Het bestuur hoopt dat door betere communicatie en goed samenspel met bewoners meer betrokkenheid zal zijn bij het werk van de Vereniging Plaatselijk Belang, zodat het aantal leden verder zal kunnen uitgroeien. Samen staan we sterk!


Download hieronder de agenda

Het Plaatselijk Belang van ’t Haantje-Kibbelveen is een vereniging. Een vereniging is een organisatievorm die gericht is op een immaterieel doel. Het immateriële doel van een vereniging kan van charitatieve, ideële, kunstzinnige of levensbeschouwelijke aard zijn. Een vereniging streeft geen commercieel doel na.

Download hier de enquête van het Plaatselijk Belang. Deze enquête is eind september meegestuurd met het dorpsblad Hanengekraai en bevat vragen omtrent het werk van het bestuur Plaatselijk Belang. Uw ideeën zijn altijd welkom!


Heeft u vragen aan het bestuur, of punten voor de bestuursagenda, bel met het secretariaat of mail naar plbelang@gmail.com